Åpenhetsloven

Vi i ACOS respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter. Vi arbeider også for at våre leverandører skal ivareta disse rettighetene.

Åpenhetsloven bidrar til å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i en organisasjon og hos underleverandørene. Loven gir alle mulighet til å be om innsyn i denne informasjonen.

ACOS har i kraft av sin posisjon og størrelse et særlig ansvar for å beskytte grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette ansvaret gjelder både egen virksomhet og våre leverandører, og er nærmere beskrevet i Åpenhetsloven.

Vi ønsker å gå foran som et godt forbilde og bidra til utvikling av en ansvarlig IT-bransje.

ACOS har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

 • Rett til arbeid og fravær av diskriminering av arbeidssøkere.
 • Rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold. Reguleringer knyttet til hvile, fritid og ferie. Forbud mot enhver form for diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse. Lik lønn for likt arbeid.
 • Organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett.
 • Tilfredsstillende levestandard for ansatte, inkludert lønn til å leve av.
 • HMS på arbeidsplassen.
 • Forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.
 • Meningsfrihet, ytringsfrihet og rett til fredelige sammenkomster.
 • Forbud mot enhver form for rasisme og diskriminering.

Informasjonsplikt etter Åpenhetsloven 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så kan du sende oss et informasjonskrav. Dette svarer vi på innen tre uker. Vi vil også utføre aktsomhetsvurderinger som offentliggjøres hvert år. 

 • Informasjonsforespørsler knyttet til ACOS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven kan sendes til tina@acos.noMerk gjerne e-posten med "Åpenhetsloven", i emnefeltet.

 • Du trenger ikke å begrunne din henvendelse, men en begrunnelse kan gjøre at du får et mer dekkende svar på forespørselen.

 • Retten til informasjon gjelder både generell informasjon om hvordan ACOS håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til våre varer og tjenester. 

Plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger 

Vi vil foreta aktsomhetsvurderinger som rapporteres og offentliggjøres. 
Se aktsomhetsvurdering for 2022-2023

Rapportering av sikkerhetsbrudd/hendelser 

Hvis du oppdager sikkerhetsbrudd eller andre hendelser som kan ha betydning for sikkerheten, meld straks fra til vår åpenhetsansvarlig Tina Fardal: tina@acos.no