Fosenkommunene inngår kontrakt med ACOS

Fosenkommunene gjennomførte nylig en anbudsprosess for å anskaffe en ny portal- og selvbetjeningsløsning som oppfyller de ønsker og behov som stilles til en felles kontaktflate for innbyggerne og næringslivet på Fosenhalvøya. Valget av leverandør falt på ACOS.

Fosenkommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Leksvik, Roan og Osen) har store ambisjoner for prosjektet som nå starter. Hovedmålsettingen til prosjektet er at Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog.

 

Sentrale mål med prosjektet

 

Digital samhandling i og mellom kommunene skal forenkles og øke i omfang.
Digitaliserte tjenester skal føre til at kommunene blir mer effektive og at ansattes hverdag forenkles.
 
Fosenregionen skal være en foregangsregion når det gjelder digital informasjon og kommunikasjon også med eksterne målgrupper.
Fosenregionen skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot.
 
Fosenkommunene har alltid vært langt fremme når det gjelder å ta i bruk IKT og gode løsninger for publikumstjenester. Portalen vi har i dag var ny og banebrytende når den ble lansert i 2000-2003, men i dag – over 10 år senere er den lite brukt og utgått på dato. Tiden var derfor moden for å gjøre et nytt større digitalt løft i forhold til digitale tjenester og innbyggerdialog. Derfor har vi jobbet grundig med målsetninger, kravspesifikasjon og planlegging av dette store og viktige prosjektet, og har nå valgt leverandør, sier Vidar Daltveit, daglig leder i Fosen Regionråd.  
 

 

Mer enn en portalløsning

 
Den nye digitale tjenesteportalen som etableres har fokus på brukervennlighet og tilgjengelig innhold, samt at den skal tilfredsstille kravene til universell utforming for websider. Nettsiden og øvrige kanaler skal legge til rette for to-veis kommunikasjon, og dermed bidra til at sentrale målsettinger i prosjektet knyttet til innbyggerdialog og medvirkning nåes. Først og fremst skal dette nås gjennom ulike dialogmuligheter på nettsiden, men også gjennom bruk av sosiale medier. Heldigitaliserte søknadsprosesser og gode brukerreiser gjennom tjenesten «Rett på sak» skal være kjernen i den innovative delen av portalløsningen. 
 
Portalløsning og kanalvalg skal også tilrettelegge for internkommunikasjon mellom kommunalt ansatte og eksterne målgrupper. Prosjektet skal gjennom valg av tjenester for digitalisering, organisering av innhold på tjenesteportalen og kommunikasjon til målgrupper, bidra til å gi målbar gevinstrealisering i form av ressursbesparelser både for innbyggere og kommunene.
 
Fosenkommunene hadde gjort et imponerende grundig forarbeid i forkant av anbudet, og vi er veldig stolte og ydmyke over å ha blitt valgt som leverandør for dette kommunesamarbeidet. Kommunene har ambisjoner og mål som vil være med å videreutvikle løsningen i en retning som mange kommuner vil få nytte av. Med vår erfaring fra utvikling av portal- og selvbetjeningsløsninger kan vi raskt få på plass mange av de målene kommunene har satt for sin nye løsning, sier forretningsansvarlig for Portal & selvbetjening i ACOS, Sølvi Fremstad. - Som den leverandøren med flest kommunale portalkunder i Norge har vi et solid produkt som representerer mer enn bare en ren portalløsning. Våre selvbetjeningsløsninger, i samspill med publiseringsverktøyet, gir en solid plattform å bygge gode digitale tjenester og en forbedret innbyggerdialog på. At Fosenkommunene nå også velger denne løsningen tar vi som en stor anerkjennelse av den jobben som har vært gjort over mange år, og ser frem til et veldig tett og godt samarbeid i prosjektet for å dekke kommunene sine behov, avslutter Fremstad.      
 

 

En grundig anbudsrunde

 
Fosenkommunene hadde på forhånd før utlysning av konkurranse, gjennomført en prosess i forhold til en overordnet informasjonsarkitektur, kommunikasjonsstrategi og visuell profil ut mot innbyggere og næringsliv. Kommunene gjennomførte en grundig anbudsprosess med både dialogkonferanse og tilbyderkonferanse. ACOS ble valgt som leverandør i konkurranse med 5 andre leverandører – EVRY, Bouvet, BEKK, Kantega og Tibe-gruppen – på bakgrunn av tildelingskriteriene pris (35%), kvalitet (25%), kompetanse, erfaring (20%) og forståelse av oppdraget og gjennomføringsmodell (20%). 
 
Vi har gjennomført en veldig grundig anskaffelsesprosess og evaluering av de tilbudene vi fikk. Tilbudet fra ACOS var det tilbudet som totalt sett samsvarte best med de tildelingskriteriene som var oppstilt og vi er trygge på at vi har gjort et godt og fremtidsrettet valg, sier Eirin Folde, prosjektleder i Fosen Regionråd.
 
Kontrakten har en varighet på 4 år + 2 års opsjon og med en totalverdi på rundt 2,5 millioner kroner.
 
 
 

Kort om Fosenkommunene

 
Fosen Regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etablert i 1989. Medlemmer er kommunene Osen, Roan, Ørland, Åfjord, Bjugn, Rissa og Leksvik. Alle er selvstendige kommuner som på forskjellige tjenesteområder har inngått forvaltningssamarbeid / tjenestesamarbeid. I Fosenregionen bor vel 25 000 innbyggere, det er et variert næringsliv og kommunene har ca. 2 500 ansatte. Fosen Regionråd skal medvirke til utvikling av robuste Fosenkommuner gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse samt utvikle leveringsdyktigheten av tjenester.