ACOS styrker satsningen på dokumenthåndtering, portal og selvbetjening – selger forretningsområdet Levekår

Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår og ACOS øker sin satsning på dokumenthåndtering, portal- og selvbetjeningsløsninger. 

Klikk for stort bilde

ACOS er en av Norges mest stabile og anerkjente programvareleverandører til offentlig sektor, og har siden etableringen i 1997 bygget opp 3 store forretningsområder.

Dokumenthåndtering er det desidert største, som sammen med Portal & selvbetjening utgjør 70-80 % av firmaet målt i omsetning og ansatte. Forretningsområdet Levekår representerer det resterende, bl.a. med løsninger innenfor elektronisk pasientjournal (CosDoc), sosialtjenesten, barnevernstjenesten og individuell plan.

Etter over 20 år med dynamisk vekst innenfor samtlige forretningsområder ønsker ACOS nå å satse enda mer offensivt på løsningene innenfor Dokumenthåndtering og Portal- og selvbetjening, og dermed spisse selskapet for videre vekst. I denne forbindelsen skiller ACOS derfor nå ut og selger forretningsområdet Levekår til DIPS. 28 ansatte som i dag jobber i Levekår blir med over i et nyopprettet datterselskap av DIPS. Det nye selskapet skal ledes av Hanne Kolflaath som har vært forretningsansvarlig for Levekår i ACOS siden 2011.

De siste årene har ACOS vunnet mange nye kontrakter innenfor Dokumenthåndtering, bl.a. med NAV, Politiet, Oslo kommune, samt en rekke nye kommuner i forbindelse med kommunereformen.

Innenfor Portal- og selvbetjening er ACOS i dag Norges største leverandør av CMS-løsninger til Norske kommuner. Innenfor begge forretningsområdene ser vi et stort potensiale for ytterligere vekst. ACOS har også gått internasjonalt med produktet ACOS Interact som i 2018 ble lansert for det danske markedet. Veksten i ACOS har også gjort seg synlig gjennom mange nye arbeidsplasser. De siste 2 årene har ACOS vokst med over 50 nye ansatte og teller nå over 170 ansatte.

Klikk for stort bilde- ACOS har vokst raskt og vi ser at tiden nå er riktig for å spisse fokuset ved å satse ende tyngre inn mot forretningsområdene Dokumenthåndtering og Portal- og selvbetjening. Det har derfor vært jobbet med å finne en ny strategisk eier for Levekår. Vi har vært opptatt av at ny eier skulle satse på produktene, ivarta kundene og bygge videre på den kompetansen de ansatte har. Dette fant vi i DIPS, sier Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS.

 

Nærmere «én innbygger – én journal»


- En av begrunnelsene for å få på plass nye eiere i DIPS var å sikre vekst i nye markeder for å styrke vår posisjon som motoren i norsk e-helsenæring. Med nye eiere i ryggen, DIPS Arena under utrulling og avtale med tre av fire helseforetak samt oppkjøpet av Acos Levekår er vi godt posisjonert for å bidra til at Norge innfrir helsevisjonen om «én innbygger – én journal», sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

Klikk for stort bildeMed kompetansen og kunnskapen vi overtar fra Acos sammen med journalsystemet CosDoc i porteføljen, plasserer vi oss nå helt fremme i startfeltet for et eventuelt nasjonalt anbud innenfor kommunehelsetjenesten, fortsetter Viksjø.

- Det er viktig å understreke at vår strategi om en åpen plattform og samhandling med Norsk E-helseindustri er uendret, og vi vil fortsette vårt målrettede samarbeid med næringen til det beste for Helse-Norge, avslutter Tor Arne Viksjø.

DIPS vil være en sterk eier og har store ambisjoner for Norsk eHelse fremover. Selskapet går nå aktivt inn i PLO-markedet og skal investere flere hundre millioner kroner innenfor denne satsingen fremover. Fra før har DIPS allerede investert over 1,3 milliarder kroner i sin DIPS Arena plattform. ACOS og DIPS ser derfor store vekstmuligheter og synergier som raskt vil kunne realiseres med DIPS som ny eier av forretningsområdet Levekår.

- DIPS er en ideell eier videre for Levekår. Dette er en unik mulighet som vil være med å sikre at Levekårsproduktene videreutvikles til fortsatt å være de ledende i markedet. I tillegg vil kjøpet åpne opp for videre vekst og sikre Norske arbeidsplasser innenfor dette viktige området, sier Hanne Kolflaath, forretningsansvarlig for Levekår i ACOS.

Klikk for stort bilde- Vi ser det som en stor anerkjennelse at DIPS ønsker å satse videre på produktene og kompetansen som over tid er bygget opp innenfor dette forretningsområde. På sikt kan det nå skapes en løsning som gjør at all pasientinformasjon vil være tilgjengelig, uansett om pasienten er på sykehus eller mottar tjenester fra kommunen, avslutter Kolflaath.

DIPS vil i den nærmeste fremtid iverksette omfattende rekruttering av nye utviklere, interaksjonsdesignere og konsulenter for å tilrettelegge og sikre ambisjonene om videre vekst.
 

Økende krav innenfor eHelse – krever økt fokus


Markedet for eHelse og produktene vi leverer innenfor Levekår er i stor endring. De siste 3-5 årene har kravene til leverandørene innenfor sektoren økt markant, og dette krever også et økt fokus.

DIPS og ACOS har registrert de mange endringene i krav og forventinger som allerede har kommet, og som vil komme, innenfor denne sektoren fremover. Begge selskaper er meget positive til at det satses mer på digitalisering av eHelse både fra nasjonale og lokale myndigheter.

For å stå best rustet til å møte de nye kravene til helhetlige eHelse-løsninger har begge selskapene vært tydelig på at en konsolidering i dette markedet er nødvendig for å lykkes fremover. DIPS vil ved kjøpet av Levekår bli et enda mer komplett, norsk programvareselskap spisset mot eHelse, og vil kunne levere et bredere produktspekter til sine kjernemarkeder.
 

Synergier innenfor produkt og tjenester

 

Styret og ledelsen i ACOS mener det er et riktig strategisk tidspunkt å gjennomføre en slik organisasjonsendring. ACOS har vokst jevnt i over 21 år og spesielt de siste 2-3 årene. De ulike forretningsområdene begynner å bli mer og mer spesialiserte og krever fullt fokus både fra eiere og den operative ledelsen. Ved at DIPS, som en ledende eHelse-aktør, overtar Levekår vil ACOS nå kunne fokusere 100 % på de to andre forretningsområdene.

- Ved å fokusere enda mer spisset på dokumenthåndtering og portal- og selvbetjening vil vi kunne styrke vår allerede gode posisjon i markedet ytterligere. Vi ser også at vi innenfor disse to forretningsområdene har større synergier og paralleller mellom produkt- og tjenestesiden. Levekår vil ha vesentlig større produkt- og markedssynergier sammen med DIPS fremover, avslutter Bent-Inge Storheim.


Kort om ACOS Levekår
 

ACOS har i over 20 år utviklet og levert flere store løsninger innen helse-, omsorgs og oppvekstsektoren under forretningsområdet Levekår. Levekår består av fire hovedprodukter som benyttes av en stor brukergruppe med flere tusen daglige brukere og området er i sterk vekst. Hovedsystemene er ACOS CosDoc (elektronisk journalsystem innenfor primærhelsetjenesten), ACOS Sosial (system for økonomisk sosialhjelp), ACOS Barnevern og Individuell Plan.

I tillegg til å utvikle og forvalte produktene tilbys også en rekke tjenester relatert til løsningene. Nasjonale myndigheter har også et stort fokus på å effektivisere og digitalisere sektoren og Levekår deltar aktivt i dette arbeidet sammen med våre kunder.
 

Kort om DIPS


DIPS AS er et norskeid IT-selskap og Norges ledende leverandør av e-Helse, i form av elektroniske pasientjournalsystemer til norske sykehus. Selskapet har ca. 100.000 daglige brukere og en markedsandel i Norge på 85 %. DIPS omsatte for 345 millioner kroner i 2017.

DIPS Arena benytter OpenEHR og FHIR, verdens fremste åpne standarder for helsedata, og de utvikler kontinuerlig nye brukeropplevelser i tett samarbeid med deres designere og kunder.

 

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt gjerne:

Daglig leder Bent Inge Storheim i ACOS, tlf.  982 18 766