Nord-Odal kommune

Målsetningen for Nord-Odal kommune sin innføring av WebSak Fokus var å forenkle dokumenthåndteringen for brukerne i organisasjonen, samt å få etablert en god overgang til fullelektronisk arkiv. Det var en forutsetning for Nord-Odal kommune å øke fokuset på effektiv saksbehandling med elektronisk godkjenning utført av kommunens ledere, og tilgjengeligheten ved at WebSak Fokus er innebygget i Outlook så de på som en stor fordel allerede før prosjektet og innføringen startet.

WebSak Fokus har blitt meget godt mottatt av våre saksbehandlere. De har raskt lært seg funksjonaliteten i systemet og synes løsningen er veldig brukervennlig, spesielt mtp. arkivering og oppgavefordeling. Vi har hatt fokus på opplæring, informasjon og gode rutiner både i forkant og gjennom hele prosessen, og dette har vært en god prosjektmetodikk for de ansatte. Der var en stor fordel at vi samtidig også gikk over til fullelektronisk arkiv, noe som effektiviserer saksbehandlingen gjennom bruk av bl.a. elektronisk godkjenning og ekspedering av saker og dokumenter

-    Synnøve Grenaker i Nord-Odal kommune.


For Nord-Odal kommune har introduksjonen av WebSak Fokus vært et spennende prosjekt der organisasjonen fikk utarbeidet og gjennomgått nye interne rutiner og prosesser, noe som var helt sentralt for at prosjektet skulle lykkes.


Vi har hatt en kontinuerlig god dialog med prosjektlederen fra ACOS, og har fått raske tilbakemeldinger på det vi har lurt på underveis i prosessen. Prosjektplanen har blitt fulgt som avtalt, men også blitt fortløpende korrigert når vi har hatt behov og ønsker om det. Som et direkte resultat av oppgraderingen har vi registrert en merkbar nedgang i portokostnader ettersom de fleste offentlige dokumenter nå blir sendt per e-post. Sending av oppgaver internt fungerer også fint og de fleste brukerne er godt fornøyde med de nye godkjenningsrutinene i systemet, sier Synnøve Grenaker i Nord-Odal kommune.