Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

ACOS inngikk i 2009 en rammeavtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om innføring av nytt felles elektronisk dokumenthåndteringssystem til alle departementene i Norge (unntatt Forsvarsdepartementet). Innføring av elektronisk dokumenthåndteringssystem i departementene pågikk i perioden 2010 – 2012.

Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdanningsdepartementet benytter i dag ACOS WebSak som sitt sak/arkivsystem med flere tusen brukere.

 

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet var siste departement som knyttet seg til avtalen i 2013. Prosjektet innebar i første omgang overgang fra Public 360 til WebSak Fokus for alle saksbehandlere i Norge. Prosjektet innebar også driftskonvertering av data.

UD benytter i dag løsningen for sine ca. 900 saksbehandlere i Norge. I tillegg benyttes WebSak Fokus som dokumenthåndteringsløsning for mange av utenriksstasjonene i Europa. På sikt skal WebSak Fokus innføres på alle de 104 utenriksstasjonene med sine totalt 1 200 brukere.